در حال بارگذاری ...
 • به بهانه برگزاری بیست و سومین جشنواره تئاتراستان تهران

  بیانیه هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران منتشر شد

  از ازل ایل و تبارم همه شاعر بودند

  سخت دلبسته ی این ایل و تبارم هستم

  بی شک هرچه هست عشق است. اگرنه، نه نگاهی دلمان را گرم کرد در این روزگار، نه حرفی لبمان را گشود به لبخند، نه دستی به سویمان دراز شد به یاری.

  پس هرچه هست عشق است

  عشق به تئاتر و صحنه ای که همه چیز ماست. جهانی احاطه شده میان تماشاگران که همه ی امیدمان هستند که گاه هستند و گاه بودنشان را متصور میشویم.

  ما به پای عشق ایستاده ایم، در راه دلبری که هزاران عاشق دارد.

  افتخار ماست از شما بودن، از ایل و تبار عاشقان.

  اینک در شرقی ترین نقطه ی این شهر پرهیاهو، در خاوران و در پردیس تئاتر تهران چشم انتظار شمائیم.

  چشم انتظار کسانی از خودمان که به خیال خدمت به ایشان پای در راه نهاده ایم.

  زیادمان هرچه هست، که نیست. ارزانی شما. اما کممان را به دریای سخاوتتان ببخشید.

  در این روزگار که هیچ هم هیچ ندارد، اهل هنر خودش را دارد.

  باز هم چون روزگار نیک گذشته دل به همت و همبستگی شما بسته ایم. باشد که حضور تک تکتان در این جشن سالیانه دریایی شود و این این دریا به هر موج و خروش شهری را بر هم زند به عشق، به نیکی، به صلح.

  با امید اینکه حضور پرشکوه قبیله ی هنر باز هم چشم ها را خیره کند و همبستگان ایل را سربلند.

  با هم باشیم تا طلیعه ی صبح سایه ی تئاتر را بلندتر بر سر شهرمان افکند.

  امیرحسین شفیعی

  رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران
  نظرات کاربران